Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne – szamb.

Każdy użytkownik działki, na którego posesji znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) ma OBOWIĄZEK:

– podpisania umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych.

Umowa może zostać podpisana z kilkoma przedsiębiorcami jednocześnie. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, które powinny zawierać: dane przedsiębiorstwa odbierającego nieczystości, dane użytkownika działki oraz informacje za jaki okres i w jakiej ilości zostały odebrane nieczystości ciekłe).

Na użytkownika działki za brak umowy oraz za brak dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów może zostać nałożony mandat karny.

Zgodnie z informacją jaką otrzymaliśmy Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Swarzędz i Pobiedziska w 2023 roku przeprowadzi kontrolę zbiorników bezodpływowych (posiadanie szamba , szczelność szamba )
Każdy działkowiec będzie zobowiązany do przedłożenia umowy, którą zawarł  z przedsiębiorstwem na wywóz nieczystości. Posiadanie dowodów opłat za ww. usługi.